Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

previous arrow
next arrow
Slider

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

1. Stropiai ir sąžiningai mokosi, aktyviai dirba pamokoje, netrukdo savo netinkamu elgesiu mokytojui ir draugams.

2. Kasdien nešiojasi reikalingas mokymosi priemones.

3. Ateina į mokyklą apsirengęs švaria, tvarkinga mokyklos uniforma.

4. Nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties. Norėdamas išeiti iš pamokų dėl svarbios priežasties, praneša klasės auklėtojui ir dalyko mokytojui. Tėvų parašytu rašteliu gali pateisinti 3 praleistas dienas. Ligos ar lankymosi pas gydytoją atveju mokinys atneša gydytojo pažymėjimą.

5. Laiku ateina į mokyklą, nevėluoja į pamokas.

6. Mokiniui neleidžiama nešiotis į mokyklą nereikalingų mokymuisi daiktų.

7. Draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines medžiagas, keiktis, vagiliauti.

8. Mokinys tausoja mokyklos turtą, taupo elektros energiją, šilumą, vandenį. Už sugadintą inventorių atsako mokinio tėvai – suremontuoja  arba nuperka naują savo lėšomis.

9. Mokinys kultūringai elgiasi pertraukų metu, sutikęs mokyklos darbuotojus, pasisveikina, nesėdi ant palangių ir radiatorių, nežaidžia azartinių žaidimų.

10. Gražiai elgiasi valgykloje, nepasisavina kitų valgio, nusineša indus ir sutvarko stalą.

11. Draudžiama tyčiotis ir skriausti už save silpnesnius mokinius.

12. Pertraukų metu mokinys privalo klausyti  budinčio mokytojo nurodymų.

13. Mokinys pavyzdingai elgiasi mokykloje, namie, gatvėje. Visada duoda kelią ir užleidžia vietą vyresniesiems, laikosi saugaus eismo taisyklių.

14. Naudotis mobiliuoju telefonu pamokų metu griežtai draudžiama. Mokykloje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu.

(Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokykla turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams).

 

Kai mokinys nesilaiko elgesio taisyklių, klasės auklėtojas :

- sudaro su mokiniu sutartį ;

- informuoja tėvus ir sudaro su jais  sutartį;

- kreipiasi į socialinį pedagogą (sudaroma sutartis su mokiniu);

- mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, Mokytojų tarybos posėdyje;

- už grubius pažeidimus direktoriaus įsakymu gali būti pareikšta pastaba, įspėjimas, papeikimas;

- ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybinis mokinio taisyklių laužymas), mokyklos Vaiko gerovės komisija kreipiasi į Anykščių savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją, kuri gali įpareigoti mokinį:

1) lankytis pas specialistą;

2) lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą;

3) tęsti mokymąsi kitoje mokykloje;

4) mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo programas;

5) dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose programose;

6) būti namuose nustatytu laiku;

7) nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką;

8) dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus.

Kai mokinys pavyzdingai laikosi elgesio taisyklių, klasės auklėtojas ar mokytojas padėkoja mokiniui ir jo tėvams. Mokslo metų pabaigoje gali būti paskatinamas padėkos raštu.