Non progredi est regredi - neiti į priekį yra eiti atgal

 Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro
Traupio skyrius

 

fizika res

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyrius.gif

 

 

 olweus programa

 nacegz

 

 

 

STEAM mokykla– bendrojo ugdymo mokykla / ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, bendradarbiaujanti su verslu ar kitais būdais skatinanti mokinius / vaikus pasirinkti su šiais  dalykais susijusias profesijas, mokykla / ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios mokytojai / auklėtojai nuolat tobulina kompetencijas, o ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas, aktyvaus ugdymo metodus. 

STEAM mokyklos gali įgyvendinti:

 • specializuoto STEAM dalykų ugdymo programas (ekologijos, inžinerijos ir kitų STEAM sričių);
 • papildomus STEAM dalykų modulius ar integruotus kursus (pvz., „Mokslo istorija“, „Skaičiai chemijoje“ ar pan.);
 • STEAM krypties neformalaus ugdymo programas;
 • kitas veiklas, skatinančias domėjimąsi STEAM dalykais.

STEAM mokyklos:

 • bendradarbiauja su verslo, mokslo įstaigomis: sudaromos sąlygos užsiėmimams vykdyti netradicinėse aplinkose, naudotis laboratorijomis, kurių atstovai veda užsiėmimus, ir pan.;
 • informuoja mokinius apie karjeros galimybes STEAM srityje.

STEAM mokyklose ugdymo procese naudojamos:

 • informacinės komunikacinės technologijos;
 • kitos technologijos: skaitmeninės laboratorijos, kompiuteriniai mikroskopai, „Arduino“ ir t.t.;
 • mokymo priemonės: laboratorinė įranga tiriamiesiems darbams, technologijų pamokoms reikalingos priemonės ir pan.;
 • skaitmeninės mokymo priemonės.

STEAM mokyklose mokomasi aktyviai:

 • bendradarbiaujant;
 • dirbant grupėse;
 • sprendžiant realias gyvenimo problemas;
 • eksperimentuojant;
 • teoriją grindžiant praktine veikla;
 • lankantis netradicinėse aplinkose: muziejuose, gamtoje, pramonės įmonėse, kitose mokymo įstaigose ;
 • skatinant kūrybiškumą ir kritinį mąstymą .

STEAM mokyklų mokytojai:

 • kūrybiški, drąsūs, aktyvūs;
 • savo dalyko specialistai;
 • domisi savo dalyko ir mokslo naujovėmis;
 • nuolat tobulina savo kompetencijas.